Škola karatea - upisi, treneri...

 Svako putovanje po�inje prvim korakom...

...a prvi korak u Karate klubu Croatia je vrlo jednostavan: dovedite svoje dijete na lokaciju treninga koja Vam je najbli�a u predvi�eno vrijeme i javite se treneru koji �e Vas uputiti na daljnje korake. Ukoliko �elite, mo�ete ispuniti i on-line pristupnicu. Va�no je napomenuti da Croatia ima visoke standarde za trenerski kadar, pa se razli�ite lokacije ne razlikuju u kvaliteti provedbe programa. Materijalni uvjeti rada razli�iti su od lokacije do lokacije, što u po�etnoj fazi vje�banja ne predstavlja zna�ajan faktor.
Svako dijete ve� pri prvom posjetu klubu mo�e po�eti s vje�banjem, sve što treba ponijeti jest kratka majica, donji dio trenirke ili kratke sportske hla�ice (mo�e ponijeti i bo�icu s vodom i ru�nik). Ako procijenite da bi to bilo previše za prvi puta, mo�ete slobodno pogledati prvi trening, jedino valja imati na umu da je za dijete najbolje uklju�iti ga u proces škole karatea što ranije u sezoni (na po�etku školske godine). Donja dobna granica pristupnika u Croatiji je 5 godina starosti, no i mla�a se djeca mogu pokusno priklju�iti treningu i uklju�iti u karate školu ako trener procijeni da ono mo�e pratiti program. U Klubu imamo ve� nekoliko slu�ajeva da su upravo najmla�e curice i najmla�i dje�aci pokazali najve�i talent i �elju za vje�banjem.
 
Upis novih �lanova obavlja se u:
ŠD Trnsko: utorak i �etvrtak 18.30-21.00, 
OŠ Borovje: ponedjeljak 18.30-19.30 i petak 18.00-20.00.
DVD Šestine, Šestinski vijenac 2: ponedjeljak i srijeda 18.00 - 19.00.
  
O planu i programu...
Stru�ni tim Karate kluba Croatia �vrsto se dr�i smjernica zbog kojih je Klub izrastao u jedan od najboljih i naprepoznatljivijih u Hrvatskoj, pa i Europi. Jedna je od tih smjernica provo�enje kvalitetne trogodišnje karate škole za sve polaznike, prije no što se po�ne s pripremama za natjecateljski karate. Predvi�eno je da u te tri godine male karatistice i mali karatisti usvoje program za �uti, naran�asti, zeleni i plavi pojas. Nakon toga se polaznici mogu odlu�iti za natjecateljsko usmjeravanje, tj. uklju�ivanje u napredne grupe u borbama ili katama, odnosno za nastavak u�enja širokog spektra znanja karate škole. Odluka se donosi na temelju interesa i �elja polaznika, ali i preporuka trenera. U sva tri navedena usmjerenja lanovi kluba pola�u za viša zvanja, odnosno pojaseve.
 
Okvirni plan i program treninga po grupama pogledajte ovdje.

 

 
 
     
 
© copyright 2010. prokarate.eu. All rights Reserved